روز داروساز مبارک

داروساز

داروسازی سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر است…
با افتخار، ارزش علمی و انسانی‌اش را پاس می‌داریم
روز داروساز مبارک