توزیع داروهای مشمول زنجیره سرد

2

شرکت پخش طبیعت زنده با توجه به دارا بودن امکانات و شرایط لازم مطابق با استانداردها و ضوابط انبارش و توزیع داروهای مشمول زنجیره سرد، اقدام به توزیع داروهای مشمول زنجیره سرد در مراکز دارویی و درمانی با رعایت ضوابط و مقررات نموده است.